З А К О Н  У К Р А Ї Н И

            Про тваринний свiт


 ( Вiдомостi Верховної Ради (ВВР), 1993, N 18, ст.191 )

 ( Вводиться в дiю Постановою ВР
  N 3042-XII ( 3042-12 ) вiд 03.03.93, ВВР, 1993, N 18, ст.192 )

 ( iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом
  N 81/96-ВР вiд 06.03.96, ВВР, 1996, N 15, ст. 70 )

 ( У текстi Закону слова "Мiнiстерство охорони 
  навколишнього природного середовища України"
  та "службовi особи" у всiх вiдмiнках замiнено 
  вiдповiдно  словами  "Мiнiстерство  охорони
  навколишнього природного середовища та ядерної
  безпеки  України" та "посадовi особи"  у 
  вiдповiдних  вiдмiнках згiдно  iз  Законом 
  N 81/96-ВР вiд 06.03.96 )


   Тваринний свiт є одним з основних компонентiв навколишнього
природного середовища, нацiональним багатством України, джерелом
духовного та естетичного збагачення i виховання людей, об'єктом
наукових дослiджень, а також важливою базою для  одержання
промислової i лiкарської сировини, харчових продуктiв та iнших
матерiальних цiнностей.
   В iнтересах нинiшнього i майбутнiх поколiнь в Українi з
участю пiдприємств, установ, органiзацiй i громадян здiйснюються
заходи щодо охорони, вiдтворення i науково  обгрунтованого,
невиснажливого використання тваринного свiту.

             Р о з д i л I

            ЗАГАЛЬНi ПОЛОЖЕННЯ

   Стаття 1. Законодавство України про охорону, використання i
        вiдтворення тваринного свiту

   Вiдносини у галузi охорони, використання i  вiдтворення
тваринного свiту, об'єкти якого перебувають у станi природної
волi, у неволi чи напiввiльних умовах, на сушi, у водi, грунтi та
повiтрi, постiйно чи тимчасово населяють територiю України або
належать до природних багатств її континентального шельфу та
виключної (морської) економiчної зони, регулюються цим Законом,
Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища"
( 1264-12 ) та iншими прийнятими вiдповiдно до них актами
законодавства України i Республiки Крим.
   Вiдносини у галузi охорони, використання i  вiдтворення
сiльськогосподарських,  свiйських  й  iнших  тварин,  що
використовуються для господарських, наукових, культурно-освiтнiх,
виховних, естетичних та iнших цiлей, регулюються вiдповiдним
законодавством України i Республiки Крим.

   Стаття 2. Завдання законодавства України про охорону,
        використання i вiдтворення тваринного свiту

   Завданням законодавства України про охорону, використання i
вiдтворення тваринного свiту є регулювання вiдносин у галузi
охорони, використання i вiдтворення об'єктiв тваринного свiту,
збереження та полiпшення середовища перебування диких тварин,
забезпечення умов постiйного iснування всього  видового  i
популяцiйного рiзноманiття тварин в станi природної волi, неволi
чи напiввiльних умовах.

   Стаття 3. Об'єкти тваринного свiту

   Об'єктами тваринного свiту є:
   хордовi, в тому числi хребетнi (ссавцi, птахи, плазуни,
земноводнi, риби та iншi) i безхребетнi (членистоногi, молюски,
голкошкiрi та iншi) тварини в усьому їх видовому i популяцiйному
рiзноманiттi та на всiх стадiях розвитку (ембрiони, яйця, лялечки
тощо), що перебувають у станi природної волi;
   частини диких тварин (роги, шкiра тощо);
   продукти життєдiяльностi диких тварин (мед, вiск тощо);
   залишки викопних тварин; 
   нори, хатки, лiгва, мурашники, бобровi загати та iнше житло i
споруди тварин.
   Об'єкти тваринного свiту, а також мiсця токування, линяння,
гнiздових колонiй птахiв, постiйних чи тимчасових скупчень тварин,
iншi територiї, що є середовищем перебування об'єктiв тваринного
свiту, пiдлягають охоронi.

   Стаття 4. Об'єкти тваринного свiту як природний ресурс
        загальнодержавного значення

   Дикi тварини, що перебувають в станi природної волi, а також
iншi об'єкти тваринного свiту, що  перебувають  в  межах
територiальних i внутрiшнiх морських вод, континентального шельфу
та виключної (морської) економiчної зони, водойм, що знаходяться
на територiї бiльш нiж однiєї областi, державних мисливських
угiдь, територiй природно-заповiдного фонду України i  лiсiв
державного  значення,  належать  до  природних   ресурсiв
загальнодержавного значення.

   Стаття 5. Суб'єкт права загальнодержавної власностi на
        тваринний свiт

   Суб'єктом права загальнодержавної власностi на тваринний свiт
є держава в особi Верховної Ради України.
   Верховна Рада України може  делегувати  свої  окремi
повноваження власника тваринного  свiту  органам  державної
виконавчої влади в галузi охорони, використання i вiдтворення
тваринного свiту.

   Стаття 6. Право колективної та приватної власностi на окремi
        об'єкти тваринного свiту

   Дикi тварини та iншi об'єкти тваринного свiту, вилученi iз
стану природної волi або  природного  середовища,  розведенi
(отриманi) у неволi чи напiввiльних умовах або набутi iншим
дозволеним законодавством шляхом, можуть перебувати у колективнiй
або приватнiй власностi.
   Законнiсть набуття у колективну або приватну  власнiсть
об'єктiв тваринного свiту (крiм добутих в порядку загального
використання) повинна бути пiдтверджена вiдповiдними документами.
   Форма документа та перелiк видiв тварин, що можуть перебувати
на правi колективної чи приватної  власностi,  визначаються
Мiнiстерством охорони навколишнього природного середовища  та
ядерної безпеки України за погодженням  iз  заiнтересованими
державними органами, якi видають цi документи.
   У передбаченому законодавчими актами порядку права власникiв
об'єктiв тваринного свiту можуть бути обмеженi в iнтересах охорони
цих об'єктiв.
   Не можуть передаватися у колективну та приватну власнiсть
об'єкти тваринного свiту, що становлять особливу природоохоронну,
наукову та естетичну цiннiсть, а також види тварин, занесенi до
Червоної книги України (крiм випадкiв, коли цi тварини отриманi
шляхом розведення в неволi або у передбаченому законодавством
порядку придбанi у власнiсть за межами України).

   Стаття 7. Основнi вимоги та принципи охорони, рацiонального
        використання i вiдтворення тваринного свiту

   Пiд час проведення заходiв щодо охорони,  рацiонального
використання i вiдтворення тваринного свiту, а також пiд час
здiйснення будь-якої дiяльностi, яка може вплинути на середовище
перебування тварин та  стан  тваринного  свiту,  повинно
забезпечуватися додержання таких основних вимог i принципiв:
   збереження умов iснування  видового  i  популяцiйного
рiзноманiття тваринного свiту в станi природної волi;
   недопустимiсть погiршення середовища перебування,  шляхiв
мiграцiї та умов розмноження диких тварин;
   збереження цiлiсностi природних угруповань тварин;
   додержання науково обгрунтованих нормативiв  i  лiмiтiв
використання  об'єктiв  тваринного  свiту,   забезпечення
невиснажливого використання диких тварин та їх вiдтворення;
   рацiональне використання корисних властивостей i продуктiв
життєдiяльностi диких тварин;
   платнiсть за спецiальне використання об'єктiв тваринного
свiту;
   регулювання чисельностi тварин з метою охорони здоров'я
населення i вiдвернення заподiяння шкоди природi та народному
господарству;
   врахування  висновкiв  екологiчної  експертизи   щодо
народногосподарських об'єктiв, якi можуть впливати на  стан
тваринного свiту.

   Стаття 8. Державне управлiння у галузi охорони i
        використання тваринного свiту

   Державне управлiння у галузi охорони,  використання  i
вiдтворення тваринного свiту здiйснюють Кабiнет Мiнiстрiв України,
Уряд Республiки Крим, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, а також
Мiнiстерство охорони навколишнього природного  середовища  та
ядерної безпеки України, його органи на мiсцях та iншi спецiально
уповноваженi на це державнi органи.

   Стаття 9. Права та обов'язки громадян у галузi охорони,
        використання i вiдтворення тваринного свiту

   Кожний громадянин України має право:
   на загальне i спецiальне використання тваринного свiту;
   мати у колективнiй або приватнiй власностi окремi об'єкти
тваринного свiту;
   на компенсацiю шкоди, завданої дикими тваринами, вiдповiдно
до законодавства України.
   Громадяни України зобов'язанi:
   охороняти тваринний свiт i середовище перебування диких
тварин;
   сприяти вiдтворенню вiдновлюваних об'єктiв тваринного свiту;
   використовувати об'єкти тваринного свiту вiдповiдно до вимог
цього Закону.
   Громадяни України мають й iншi права  та  обов'язки,
передбаченi Законом України "Про охорону навколишнього природного
середовища" ( 1264-12 ), iншими актами законодавства.

             Р о з д i л II

         ВИКОРИСТАННЯ ТВАРИННОГО СВiТУ

   Стаття 10. Форми використання об'єктiв тваринного свiту

   Використання об'єктiв тваринного свiту здiйснюється на правi
власностi i правi користування.

   Стаття 11. Загальне використання тваринного свiту

   Громадянам  гарантується  право  загального  використання
тваринного свiту для задоволення життєво  необхiдних  потреб
(естетичних, оздоровчих, рекреацiйних тощо) безплатно.
   Загальне використання здiйснюється без вилучення об'єктiв
тваринного свiту з  природного  середовища  (за  винятком
любительського i спортивного рибальства у водоймах загального
користування).
   У порядку загального  використання  тваринного  свiту
здiйснюється користування корисними властивостями життєдiяльностi
тварин - природних санiтарiв середовища, запилювачiв рослин та
iнших, використання об'єктiв тваринного свiту  у  наукових,
культурно-освiтнiх, виховних, естетичних  та  iнших  цiлях,
передбачених законодавством України.
   Пiд час здiйснення загального використання тваринного свiту
забороняється знищення тварин, руйнування їх житла та iнших споруд
(нор, хаток, лiгва, гнiзд, мурашникiв, бобрових загат i таке
iнше), порушення середовища перебування тварин i погiршення умов
їх розмноження.

   Стаття 12. Спецiальне використання тваринного свiту

   До спецiального використання належать усi види користування
тваринним свiтом (за винятком любительського i  спортивного
рибальства у водоймах загального користування), що здiйснюються з
їх вилученням (добуванням, збиранням i таке iнше) з природного
середовища.
   Спецiальне використання тваринного свiту в порядку ведення
мисливського i рибного господарства здiйснюється з  наданням
пiдприємствам, установам, органiзацiям i  громадянам  права
користування мисливськими  угiддями  та  рибогосподарськими
водоймами.
   Спецiальне використання тваринного свiту здiйснюється лише за
спецiальними дозволами, що видаються в порядку, який визначається
Кабiнетом Мiнiстрiв України.
   Ця вимога поширюється також на власникiв чи користувачiв
земельними дiлянками, на яких перебувають (знаходяться) об'єкти
тваринного свiту.

   Стаття 13. Види використання об'єктiв тваринного свiту

   За умови додержання вимог цього Закону,  iнших  актiв
законодавства України можуть здiйснюватися такi види використання
об'єктiв тваринного свiту:
   мисливство;
   рибальство, включаючи добування водних безхребетних тварин i
морських ссавцiв;
   використання об'єктiв тваринного  свiту  в  наукових,
культурно-освiтнiх, виховних та естетичних цiлях;
   використання корисних властивостей життєдiяльностi тварин -
природних санiтарiв середовища, запилювачiв рослин та iнших;
   використання тварин з метою  отримання  продуктiв  їх
життєдiяльностi;
   добування диких тварин з метою утримання i розведення в
неволi чи напiввiльних умовах для комерцiйних та iнших цiлей.
   Законодавством України можуть бути передбаченi й iншi види
використання об'єктiв тваринного свiту.

   Стаття 14. Мисливство

   Мисливством вважається добування диких звiрiв i птахiв, що
перебувають у станi природної волi в межах мисливських угiдь з
метою задоволення матерiальних, рекреацiйних та iнших потреб
громадян i народного господарства.
   Мисливство здiйснюється шляхом промислового добування та
любительського i спортивного полювання на мисливських звiрiв i
птахiв.
   З метою органiзацiї та ведення мисливського господарства
юридичним i фiзичним особам надаються у користування спецiально
визначенi для цього мисливськi угiддя.

   Стаття 15. Надання у користування мисливських угiдь

   Мисливськi угiддя для ведення мисливського  господарства
надаються у користування Верховною Радою Республiки Крим та
обласними Радами народних депутатiв за поданням  спецiально
уповноважених державних органiв у галузi ведення мисливського
господарства i за погодженням з мiсцевими Радами  народних
депутатiв, органами Мiнiстерства охорони навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки  України  та  власниками  або
користувачами земельних дiлянок.
   Спецiально уповноваженим державним органом у галузi ведення
мисливського господарства є Мiнiстерство лiсового господарства
України та його органи на мiсцях.
   Надання у користування, в тому числi в оренду, мисливських
угiдь здiйснюється на строк не менше 15 рокiв.
   Користувачi мисливських угiдь мають переважне право  на
поновлення строку користування.
   Порядок ведення мисливського господарства  встановлюється
Кабiнетом Мiнiстрiв України.

   Стаття 16. Полювання

   Полювання в межах мисливських угiдь здiйснюється громадянами,
якi досягли 18-рiчного вiку й одержали у встановленому порядку
дозволи на добування мисливських тварин.
   Порядок здiйснення полювання визначається Кабiнетом Мiнiстрiв
України.

   Стаття 17. Рибальство

   Рибальством вважається промислове добування риби, водних
безхребетних i морських ссавцiв, а також любительське i спортивне
рибальство та добування водних безхребетних у рибогосподарських
водоймах.
   Правила й об'єкти рибальства, порядок надання у користування
рибогосподарських водойм, а також вимоги щодо ведення рибного
господарства визначаються в порядку, що встановлюється Кабiнетом
Мiнiстрiв України.
   Спецiально уповноваженими державними органами у  галузi
ведення рибного господарства i рибної промисловостi є Державний
комiтет України з рибного господарства i рибної промисловостi та
його органи на мiсцях.

   Стаття 18. Ведення промислового рибальства та промислу
        водних безхребетних i морських ссавцiв

   У порядку спецiального використання об'єктiв тваринного свiту
пiдприємствам, установам, органiзацiям i громадянам надається
право ведення промислового рибальства та  промислу  водних
безхребетних i морських ссавцiв  на  промислових  дiлянках
рибогосподарських водойм, до яких належать всi  поверхневi,
територiальнi та внутрiшнi морськi води, якi використовуються
(можуть використовуватися) для промислового добування риби та
iнших об'єктiв водного промислу або мають значення для вiдтворення
їх запасiв, а також у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi та на
континентальному шельфi України.
   Пiдприємства, установи, органiзацiї та громадяни зобов'язанi
виконувати вимоги, передбаченi статтею 26 цього Закону, а також
здiйснювати за погодженням з органами Мiнiстерства  охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та
Державного комiтету України з рибного господарства i рибної
промисловостi рибоохороннi та мелiоративно-технiчнi заходи, що
забезпечують полiпшення стану водойм i умов вiдтворення риби та
iнших водних  органiзмiв,  проводити  роботу  щодо  штучного
вiдтворення цiнних видiв риби, а також утримувати в належному
санiтарному станi береговi дiлянки в мiсцях рибальства.

   Стаття 19. Любительське i спортивне рибальство

   У порядку загального використання об'єктiв тваринного свiту
громадянам дозволяється безплатне  любительське i  спортивне
рибальство та добування водних безхребетних для  особистого
споживання у визначених для цих цiлей водоймах  загального
користування i за умови додержання встановлених правил рибальства
i водокористування.
   В iнших випадках любительське i спортивне рибальство та
добування водних безхребетних здiйснюється на правi спецiального
використання об'єктiв тваринного свiту у порядку, встановленому
Кабiнетом Мiнiстрiв України.

   Стаття 20. Використання об'єктiв тваринного свiту у наукових,
        культурно-освiтнiх, виховних та естетичних цiлях

   Використання об'єктiв тваринного свiту, якi перебувають у
станi природної волi, у наукових, культурно-освiтнiх, виховних та
естетичних цiлях  здiйснюється  пiдприємствами,  установами,
органiзацiями та громадянами  безплатно i  без  вiдповiдних
дозволiв, якщо при цьому об'єкти тваринного свiту не вилучаються
(в тому числi тимчасово) iз природного середовища, тваринам та
середовищу їх перебування не завдається шкоди, не порушуються
права власникiв та користувачiв природних ресурсiв.
   Використання об'єктiв тваринного свiту, якi перебувають у
станi  неволi  чи  напiввiльних  умовах,  для  наукових,
культурно-освiтнiх, виховних i естетичних цiлей може здiйснюватися
за плату без вилучення тварин iз середовища їх перебування.
   Вилучення  об'єктiв  тваринного  свiту  у  наукових,
культурно-освiтнiх, виховних та естетичних цiлях iз природного
середовища допускається тiльки за спецiальними дозволами, що
видаються згiдно з правилами, що встановлюються Мiнiстерством
охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки
України.
   У разi необхiдностi Мiнiстерство  охорони  навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки України та його органи
на мiсцях можуть встановлювати обмеження, а також постiйну чи
тимчасову заборону використання об'єктiв тваринного свiту або
вилучення  об'єктiв   тваринного   свiту   у   наукових,
культурно-освiтнiх, виховних та естетичних цiлях.
   Пiдприємства, установи, органiзацiї та громадяни, якi в
зазначених цiлях вилучають об'єкти тваринного свiту з природного
середовища, зобов'язанi забезпечувати комплексне використання їх i
збереження для подальших наукових дослiджень добутого зоологiчного
матерiалу.

   Стаття 21. Використання корисних властивостей 
        життєдiяльностi тварин

   Використання  корисних  властивостей   життєдiяльностi
тварин - природних санiтарiв середовища, запилювачiв рослин та
iнших допускається тiльки без  їх  вилучення  та  знищення,
погiршення середовища їх перебування i без заподiяння тваринам
iншої шкоди.

   Стаття 22. Використання тварин з метою одержання
        продуктiв їх життєдiяльностi

   Використання тварин з метою  одержання  продуктiв  їх
життєдiяльностi (меду i воску диких бджiл тощо) допускається
тiльки без вилучення та знищення тварин i без  погiршення
середовища їх перебування.
   Використання тварин з метою  одержання  продуктiв  їх
життєдiяльностi здiйснюється за правилами, що  встановлюються
Мiнiстерством охорони навколишнього природного середовища  та
ядерної безпеки України.


   Стаття 23. Добування диких тварин з метою утримання i
        розведення у неволi чи напiввiльних умовах

   Пiдприємствам, установам,  органiзацiям  i  громадянам
дозволяється добування (придбання) диких тварин з метою утримання
i розведення в неволi чи напiввiльних умовах для отримання
продуктiв їх життєдiяльностi, у комерцiйних та iнших цiлях.
   Правила добування (придбання) диких тварин для зазначених
цiлей  встановлюються  Мiнiстерством  охорони  навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки України.
   Тварини (крiм занесених до Червоної книги України), вилученi
з природного середовища за спецiальним дозволом та за визначену у
встановленому порядку плату, є власнiстю пiдприємств, установ,
органiзацiй та громадян, яким цей дозвiл було видано.
   Дикi тварини, що утримуються пiдприємствами, установами,
органiзацiями та громадянами в неволi чи напiввiльних умовах без
дозволу на вилучення їх з природного середовища та  iнших
документiв, що засвiдчують законнiсть їх набуття, вважаються
незаконно набутими.
   Придбання диких тварин у пiдриємств, установ, органiзацiй та
громадян, якi не мають дозволу на їх добування або документiв
про придбання, забороняється.
   Перелiк  диких  тварин, яких  дозволено  пiдприємствам,
установам, органiзацiям та громадянам утримувати i розводити в
неволi чи напiввiльних умовах, а також вимоги щодо умов утримання
цих тварин, їх  охорони  та  використання  встановлюються
Мiнiстерством охорони навколишнього природного середовища  та
ядерної безпеки України.

   Стаття 24. Регулювання чисельностi тварин

   З метою охорони здоров'я i безпеки населення, запобiгання
захворюванням сiльськогосподарських та iнших свiйських тварин,
вiдвернення заподiяння шкоди навколишньому природному середовищу i
народному господарству проводяться  заходи,  спрямованi  на
регулювання чисельностi окремих видiв диких тварин.
   Цi заходи повиннi здiйснюватися способами, якi б не допускали
заподiяння шкоди iншим видам тварин i забезпечували збереження
середовища перебування тварин.
   Види диких тварин, чисельнiсть яких пiдлягає регулюванню,
порядок проведення вiдповiдних заходiв визначаються  органами
Мiнiстерства охорони навколишнього природного  середовища  та
ядерної безпеки України  з  урахуванням  висновкiв  наукових
органiзацiй та заiнтересованих державних органiв.

   Стаття 25. Права користувачiв об'єктами тваринного свiту

   Користувачi мають право:
   у встановленому порядку здiйснювати спецiальне використання
об'єктiв тваринного свiту;
   власностi на добутi в законному порядку об'єкти тваринного
свiту i доходи вiд їх реалiзацiї;
   оскаржувати у встановленому порядку рiшення державних органiв
i посадових осiб, що порушують їх права на використання об'єктiв
тваринного свiту.
   Пiдприємства, установи, органiзацiї та  громадяни,  якi
здiйснюють ведення мисливського i рибного господарства, мають
також право брати участь у вирiшеннi питань охорони i використання
об'єктiв тваринного  свiту, що  знаходяться  на  територiї
закрiплених за ними мисливських угiдь та рибогосподарських водойм.
   Пiдприємства, установи, органiзацiї та громадяни користуються
й iншими правами щодо використання об'єктiв тваринного свiту,
передбаченими законодавством України.
   Права пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян щодо
використання об'єктiв тваринного свiту можуть бути  обмеженi
законодавчими актами України.

   Стаття 26. Обов'язки користувачiв об'єктами тваринного свiту

   Користувачi зобов'язанi:
   додержувати встановлених правил, норм, лiмiтiв i строкiв
використання об'єктiв тваринного свiту;
   використовувати тваринний свiт способами, що не допускають
порушення цiлiсностi природних  угруповань  i  забезпечують
збереження тварин, яких не дозволено використовувати;
   безперешкодно допускати до перевiрки всiх об'єктiв,  де
утримуються, перероблюються та реалiзуються об'єкти тваринного
свiту, представникiв органiв, що здiйснюють державний контроль за
охороною i використанням тваринного свiту, своєчасно виконувати їх
законнi вимоги та розпорядження.
   Користувачi зобов'язанi своєчасно  вносити  плату  за
використання об'єктiв тваринного свiту.
   Пiдприємства, установи, органiзацiї та  громадяни,  якi
здiйснюють ведення мисливського та рибного господарства, крiм
цього, зобов'язанi:
   рацiонально використовувати об'єкти тваринного свiту, не
допускати погiршення екологiчного стану середовища перебування
тварин внаслiдок власної дiяльностi, застосовувати природоохороннi
технологiї пiд час здiйснення виробничих процесiв;
   проводити первинний облiк чисельностi i використання диких
тварин, вивчати їх стан та характеристики угiдь, де перебувають
об'єкти тваринного свiту, i у встановленому порядку подавати цю
iнформацiю органам, що здiйснюють державний облiк тварин та облiк
їх використання, ведення державного кадастру i  монiторингу
тваринного свiту;
   проводити комплекснi заходи, спрямованi на вiдтворення, в
тому числi штучне, диких тварин, збереження  i  полiпшення
середовища їх перебування;
   здiйснювати заходи  щодо  виконання  загальнодержавних,
регiональних i мiсцевих екологiчних програм з питань охорони
тваринного свiту;
   негайно iнформувати природоохороннi органи,  ветеринарнi,
санiтарно-епiдемiологiчнi служби про виявлення захворювань тварин,
погiршення стану середовища їх перебування, виникнення загрози
знищення та випадки загибелi тварин, здiйснювати комплекснi заходи
щодо профiлактики i боротьби з захворюваннями.
   В межах закрiпленої територiї здiйснювати охорону об'єктiв
тваринного свiту, дотримувати режиму охорони видiв  тварин,
занесених до Червоної книги України i до перелiкiв видiв тварин,
якi пiдлягають особливiй охоронi на територiї Республiки Крим та
областей;
   самостiйно припиняти використання об'єктiв тваринного свiту в
разi погiршення їх стану та умов iснування, зниження вiдтворюючої
здатностi та виникнення загрози знищення тварин, негайно вживати
заходiв до усунення негативного впливу на тварин i середовище їх
перебування.
   Пiдприємства, установи, органiзацiї та  громадяни,  якi
використовують об'єкти тваринного свiту, зобов'язанi виконувати й
iншi обов'язки щодо охорони i використання тваринного свiту
вiдповiдно до законодавства України.

   Стаття 27. Плата за спецiальне використання об'єктiв
        тваринного свiту

   Спецiальне  використання  об'єктiв  тваринного  свiту
здiйснюється за плату.
   Розмiр плати встановлюється залежно вiд виду, мети та обсягiв
використання об'єктiв тваринного свiту, розповсюдженостi  та
цiнностi, з урахуванням  мiсцеположення,  якостi,  бiотичної
продуктивностi територiї та iнших екологiчних, а також економiчних
факторiв.
   Порядок визначення плати та пiльги щодо  платежiв  за
спецiальне використання об'єктiв тваринного свiту встановлюються
Кабiнетом Мiнiстрiв України.

   Стаття 28. Умови i пiдстави припинення права спецiального
        використання об'єктiв тваринного свiту

   Право спецiального використання об'єктiв тваринного свiту
припиняється в разi:
   закiнчення строку, на який було  надано  дозвiл  на
використання;
   вiдпадання потреби у використаннi або добровiльної вiдмови
вiд нього;
   припинення дiяльностi пiдприємств, установ, органiзацiй та
громадян, якi використовували об'єкти тваринного свiту;
   порушення порядку  спецiального  використання  об'єктiв
тваринного свiту.
   Право використання об'єктiв тваринного свiту може бути також
припинено в разi систематичного невиконання  пiдприємствами,
установами, органiзацiями та громадянами встановлених правил, норм
та iнших вимог або договiрних  обов'язкiв  щодо  охорони,
використання i вiдтворення об'єктiв тваринного свiту, а також в
iнших випадках, передбачених законодавством України.
   Припинення права  спецiального  використання  об'єктiв
тваринного  свiту  здiйснюється  в  порядку,  визначеному
законодавством України про охорону навколишнього  природного
середовища, шляхом анулювання спецiального дозволу.
   Припинення права  спецiального  використання  об'єктiв
тваринного свiту не звiльняє вiд зобов'язань щодо вiдшкодування
збиткiв, заподiяних внаслiдок порушення законодавства про охорону
i використання тваринного свiту.

   Стаття 29. Припинення права власностi на об'єкти тваринного
        свiту

   Право колективної та приватної власностi  на  об'єкти
тваринного свiту припиняється у разi:
   жорстокого поводження з дикими тваринами;
   встановлення  законодавчими актами України заборони щодо
перебування у колективнiй або приватнiй власностi окремих об'єктiв
тваринного свiту.
   Право колективної та приватної власностi  на  об'єкти
тваринного свiту припиняється i в iнших випадках, передбачених
законодавством України.
   Припинення права власностi на об'єкти тваринного свiту у
випадках, передбачених абзацом другим частини першої цiєї статтi,
провадиться в судовому порядку за позовами органiв контролю в
галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту або
прокурора.

   Стаття 30. Гарантiї та захист прав власникiв i користувачiв
        об'єктами тваринного свiту

   Збитки, заподiянi власникам i  користувачам  об'єктами
тваринного  свiту,  пiдлягають  вiдшкодуванню  в  порядку,
передбаченому законодавством України.
   У разi припинення права спецiального використання об'єктiв
тваринного свiту з пiдстав, не передбачених статтею 28 цього
Закону, пiдприємствам, установам, органiзацiям та громадянам, яким
було надано це право, надається рiвноцiнна можливiсть здiйснення
свого права.

             Р о з д i л III

           ОХОРОНА ТВАРИННОГО СВiТУ

   Стаття 31. Змiст охорони тваринного свiту

   Охорона  тваринного  свiту  включає  систему  правових,
органiзацiйних, економiчних, матерiально-технiчних, освiтнiх та
iнших  заходiв,  спрямованих  на  збереження,  вiдтворення i
рацiональне використання об'єктiв тваринного свiту.
   Охорона тваринного свiту передбачає комплексний пiдхiд до
вивчення стану, розробки i здiйснення заходiв щодо охорони та
полiпшення всiєї екологiчної системи, в якiй перебуває i складовою
частиною якої є тваринний свiт.

   Стаття 32. Забезпечення охорони тваринного свiту

   Охорона тваринного свiту забезпечується шляхом:
   встановлення правил  та  норм  охорони,  рацiонального
використання i вiдтворення об'єктiв тваринного свiту;
   встановлення заборони та обмежень у використаннi об'єктiв
тваринного свiту;
   охорони вiд самовiльного використання та iнших порушень
дiючого порядку використання об'єктiв тваринного свiту;
   охорони середовища перебування, умов розмноження i шляхiв
мiграцiї тварин;
   запобiгання загибелi тварин пiд час здiйснення виробничих
процесiв;
   створення заповiдникiв, заказникiв i  видiлення  iнших
природних територiй та об'єктiв, що пiдлягають особливiй охоронi;
   встановлення особливого режиму охорони  видiв  тварин,
занесених до Червоної книги України i до перелiкiв видiв тварин,
якi пiдлягають особливiй охоронi на територiї Республiки Крим та
областей;
   розведення в неволi рiдкiсних i таких, що перебувають пiд
загрозою зникнення, видiв тварин, створення центрiв та "банкiв"
для збереження генетичного матерiалу;
   встановлення науково обгрунтованих нормативiв i  лiмiтiв
використання об'єктiв тваринного свiту та вимог щодо засобiв їх
добування;
   обмеження вилучення тварин iз природного середовища для
зоологiчних колекцiй;
   подання допомоги тваринам у разi захворювання, загрози їх
загибелi пiд час стихiйного лиха i внаслiдок  надзвичайних
екологiчних ситуацiй;
   органiзацiї наукових дослiджень, спрямованих на обгрунтування
заходiв щодо охорони тваринного свiту;
   виховання громадян у дусi гуманного ставлення до тварин;
   пропаганди важливостi охорони тваринного свiту  засобами
масової iнформацiї;
   здiйснення державного контролю у  галузi  охорони  i
використання тваринного свiту;
   проведення заходiв екологiчної безпеки;
   створення системи державного облiку, кадастру та монiторингу
тваринного свiту;
   врахування питань охорони тваринного  свiту  пiд  час
встановлення екологiчних нормативiв;
   обмеження вивезення за кордон об'єктiв тваринного свiту;
   стимулювання дiяльностi, спрямованої на охорону, рацiональне
використання i вiдтворення тваринного свiту;
   проведення iнших заходiв i встановлення iнших вимог щодо
охорони об'єктiв тваринного свiту.

   Стаття 33. Встановлення заборони та обмежень у використаннi
        об'єктiв тваринного свiту

   З метою збереження i вiдтворення тварин здiйснення окремих
видiв використання об'єктiв тваринного свiту, а також вилучення iз
природного середовища тварин може бути обмежено або повнiстю
заборонено на певнiй територiї чи на певнi строки в порядку,
передбаченому цим Законом та iншими актами законодавства України.
   Добування диких  тварин  (звiрiв,  птахiв,  плазунiв,
земноводних, риб, молюскiв та iнших) з метою, не передбаченою в
статтях 16, 17, 20, 23, 24, не допускається.

   Стаття 34. Охорона середовища перебування, умов розмноження,
        шляхiв мiграцiї тварин

   Пiдприємства, установи, органiзацiї  та  громадяни  при
здiйсненнi будь-якої дiяльностi, що впливає або може впливати на
стан тваринного свiту,  зобов'язанi  забезпечувати  охорону
середовища перебування, умов розмноження i шляхiв мiграцiї тварин.
   При розмiщеннi, проектуваннi та забудовi населених пунктiв,
пiдприємств, споруд та iнших об'єктiв, удосконаленнi iснуючих i
впровадженнi нових  технологiчних  процесiв,  введеннi  в
господарський обiг цiлинних земель, заболочених, прибережних i
зайнятих чагарниками територiй, мелiорацiї земель, здiйсненнi
лiсових користувань i лiсогосподарських заходiв,  проведеннi
геологорозвiдувальних робiт, видобуваннi  корисних  копалин,
визначеннi мiсць випасання i прогону сiльськогосподарських тварин,
розробцi туристських маршрутiв та органiзацiї мiсць вiдпочинку
населення повиннi передбачатися i здiйснюватися заходи  щодо
збереження середовища перебування та умов розмноження тварин,
забезпечення недоторканностi дiлянок, що становлять  особливу
зооекологiчну цiннiсть.
   При розмiщеннi, проектуваннi i будiвництвi  залiзничних,
шосейних, трубопровiдних та iнших транспортних магiстралей, лiнiй
електропередачi i зв'язку, а також каналiв, гребель та iнших
гiдротехнiчних споруд повиннi розроблятися i здiйснюватися заходи,
якi забезпечували б збереження шляхiв мiграцiї тварин.
   Введення в експлуатацiю об'єктiв i застосування технологiй
без забезпечення їх засобами захисту тварин та середовища їх
перебування забороняється.
   Проведення вибухових та iнших робiт, якi  є  джерелом
пiдвищеного шуму, в мiсцях розмноження  тварин  обмежується
законодавством.
   Випалювання сухої рослинностi або її залишкiв допускається
лише в разi господарської необхiдностi за погодженням з органами
Мiнiстерства охорони навколишнього природного  середовища  та
ядерної безпеки України.
   З метою збереження i полiпшення екологiчного стану окремих
територiй, що мають особливу цiннiсть як середовище перебування
рiдкiсних i таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, та
цiнних видiв тварин, Мiнiстерство охорони навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки  України  може  розробляти  i
запроваджувати бiльш суворi екологiчнi нормативи, нiж тi, що
встановленi для всiєї територiї України.
   Експлуатацiя гiдротехнiчних та iнших споруд на  водних
об'єктах, встановлення  гiдрологiчного  режиму  i  режиму
водоспоживання та iнша дiяльнiсть, що впливає чи може впливати на
стан середовища перебування диких тварин, повинна здiйснюватися з
урахуванням вимог щодо охорони тваринного свiту, iнтересiв рибного
i мисливського господарства.

   Стаття 35. Запобiгання загибелi тварин пiд час здiйснення
        виробничих процесiв та експлуатацiї транспортних
        засобiв

   Пiдприємства, установи, органiзацiї та громадяни зобов'язанi
вживати заходiв для запобiгання загибелi тварин пiд час здiйснення
виробничих процесiв, у тому числi зберiгання, транспортування,
застосування небезпечних для тварин препаратiв, хiмiчних речовин
та сполук, складування, знищення, захоронення промислових  i
побутових  вiдходiв,  проведення    сiльськогосподарських,
лiсогосподарських, лiсозаготiвельних та iнших робiт, а також пiд
час експлуатацiї електричної мережi та транспортних засобiв.

   Стаття 36. Обов'язковiсть урахування пiд час проведення
        екологiчної експертизи впливу експертованих
        об'єктiв на стан тваринного свiту

   Пiд час проведення екологiчної експертизи дiючих об'єктiв,
проектiв будiвництва та реконструкцiї (розширення, технiчного
переозброєння) пiдприємств, споруд та iнших об'єктiв, впровадження
нової технiки, технологiї, матерiалiв i речовин  обов'язково
враховується їх вплив на стан тваринного свiту,  середовище
перебування, шляхи мiграцiї та умови розмноження тварин.

   Стаття 37. Погодження мiсць будiвництва об'єктiв,
        впровадження нової технiки, технологiї,
        матерiалiв i речовин, що впливають або можуть
        вплинути на стан тваринного свiту

   Мiсця будiвництва пiдприємств, споруд та iнших об'єктiв, а
також впровадження нової технiки, технологiї, матерiалiв  i
речовин, що впливають або можуть вплинути на стан тваринного
свiту, погоджуються з органами Мiнiстерства охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки України та спецiально
уповноваженими державними органами в галузi ведення мисливського
i рибного господарства.

   Стаття 38. Охорона об'єктiв тваринного свiту на територiях
        та об'єктах природно-заповiдного фонду України

   Порядок i вимоги щодо охорони та використання об'єктiв
тваринного свiту на територiях та об'єктах природно-заповiдного
фонду України встановлюються спецiальними актами законодавства
України.

   Стаття 39. Охорона, вiдтворення i використання рiдкiсних та
        таких, що перебувають пiд загрозою зникнення,
        видiв тварин

   Рiдкiснi i такi, що перебувають пiд загрозою зникнення в
природних умовах на територiї України, види тварин пiдлягають
особливiй охоронi i заносяться до Червоної книги України.
   Порядок i вимоги щодо охорони, вiдтворення i використання цих
видiв тварин визначаються Положенням про Червону книгу України,
яке затверджується Верховною Радою України.
   Види тварин, не занесенi до Червоної книги України, але є
рiдкiсними i такими, що перебувають пiд загрозою зникнення, за
рiшенням Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки України заносяться до перелiкiв видiв тварин,
що пiдлягають особливiй охоронi.
   Визначення видiв i встановлення порядку охорони, вiдтворення
i використання тварин, занесених до  зазначених  перелiкiв,
здiйснюється Мiнiстерством  охорони  навколишнього  природного
середовища та ядерної безпеки України з урахуванням висновкiв
наукових органiзацiй.
   Правила добування рiдкiсних i таких, що перебувають пiд
загрозою зникнення, видiв тварин для розведення в спецiально
створених умовах, а також у науково-дослiдних та iнших цiлях
встановлюються Мiнiстерством охорони навколишнього  природного
середовища та ядерної безпеки України.

   Стаття 40. Розведення в неволi рiдкiсних i таких, що
        перебувають пiд загрозою зникнення, видiв тварин

   Розведення в неволi рiдкiсних i таких, що перебувають пiд
загрозою зникнення, видiв тварин може дозволятися з метою їх
збереження, охорони i вiдтворення, якщо цього неможливо досягнути
в природних умовах, а також у науково-дослiдних цiлях.
   Дозволи на право займатися розведенням у неволi рiдкiсних i
таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв тварин видає
Мiнiстерство охорони навколишнього природного  середовища  та
ядерної безпеки України.
   Для забезпечення збереження генетичного фонду рiдкiсних i
таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв тварин науковi
установи й органiзацiї проводять дослiдження штучного розведення
тварин, створюють центри та "банки" зберiгання необхiдного для
цього генетичного матерiалу.

   Стаття 41. Зоологiчнi колекцiї

   Створення i поповнення зоологiчних колекцiй (живих колекцiй
зоопаркiв, зоосадiв, океанарiумiв тощо, а також у виглядi колекцiй
опудал, препаратiв, частин i залишкiв тварин) шляхом вилучення
тварин з природного середовища  провадиться  пiдприємствами,
установами, органiзацiями та громадянами лише за дозволами, що
видаються  Мiнiстерством  охорони  навколишнього  природного
середовища та ядерної безпеки України.
   Зоологiчнi  колекцiї,  що   становлять    наукову,
культурно-освiтню, навчально-виховну або естетичну  цiннiсть,
пiдлягають державному облiковi.
   Створення, поповнення, зберiгання, використання, вiдчуження
та державний облiк зоологiчних колекцiй, торгiвля ними, а також
ввезення в Україну, пересилання i вивезення за  її  межi
здiйснюються за правилами, що встановлюються Мiнiстерством охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України.


   Стаття 42. Подання допомоги тваринам у разi їх захворювання
        або загрози загибелi пiд час стихiйного лиха та
        надзвичайних екологiчних ситуацiй

   Користувачi об'єктами тваринного свiту зобов'язанi подавати
допомогу диким тваринам в разi виникнення стихiйного лиха та
надзвичайних екологiчних ситуацiй, якi загрожують  iснуванню
тварин, негайно iнформувати про це органи Мiнiстерства охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України.
   Добування та використання диких тварин, якi зазнають лиха,
забороняється.

   Стаття 43. Охорона тварин пiд час застосування засобiв
        захисту рослин, стимуляторiв їх росту,
        мiнеральних добрив та iнших препаратiв

   Пiд час застосування засобiв захисту рослин, стимуляторiв їх
росту, мiнеральних добрив та iнших препаратiв, що використовуються
у народному господарствi, повиннi враховуватися вимоги  щодо
охорони тваринного свiту i середовища перебування тварин.
   Пiдприємства, установи, органiзацiї та громадяни зобов'язанi
вживати заходiв до забезпечення запобiгання захворюванню  i
загибелi тварин пiд час  зберiгання,  транспортування  та
застосування зазначених препаратiв.
   Правила застосування засобiв захисту рослин, стимуляторiв їх
росту, мiнеральних добрив та iнших препаратiв, а також перелiки
зазначених препаратiв i речовин, використання яких дозволяється в
господарськiй дiяльностi, способи їх застосування погоджуються з
Мiнiстерством охорони здоров'я України та Мiнiстерством охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України.

   Стаття 44. Обмеження або заборона застосування на окремих
        територiях засобiв захисту рослин, стимуляторiв
        їх росту, мiнеральних добрив та iнших препаратiв

   З метою запобiгання загибелi тварин i погiршенню середовища
їх перебування Мiнiстерство охорони навколишнього  природного
середовища та ядерної безпеки України та його органи на мiсцях
за погодженням з мiсцевими державними адмiнiстрацiями можуть
визначати окремi територiї, на яких обмежується або забороняється
застосування хiмiчних засобiв захисту рослин, стимуляторiв їх
росту, мiнеральних добрив та iнших препаратiв.

   Стаття 45. Переселення, аклiматизацiя i схрещування тварин

   Переселення тварин у новi мiсця перебування, аклiматизацiя
нових для фауни України видiв тварин, а також заходи щодо
схрещування диких тварин допускаються в науково-дослiдних  i
господарських цiлях з урахуванням висновкiв вiдповiдних наукових
органiзацiй з дозволу органiв Мiнiстерства охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки України за погодженням
iз спецiально уповноваженими державними органами в галузi ведення
мисливського i рибного господарства.
   Самовiльне переселення, аклiматизацiя i схрещування тварин
забороняються.
   Пiдприємства, установи, органiзацiї та  громадяни,  якi
утримують чи розводять у неволi або напiввiльних умовах диких
тварин, а також свiйських тварин, якi можуть схрещуватися з дикими
тваринами або заподiяти їм шкоду, зобов'язанi вживати заходiв до
запобiгання виходу цих тварин у природне середовище.

   Стаття 46. Охорона тваринного свiту вiд шкiдливого впливу
        продуктiв бiотехнологiї

   Створення нових штамiв мiкроорганiзмiв, бiологiчно активних
речовин, виведення генетично змiнених органiзмiв, виробництво
iнших продуктiв бiотехнологiї здiйснюються лише на  пiдставi
позитивних висновкiв державної екологiчної експертизи.
   Використання зазначених органiзмiв i речовин без позитивних
висновкiв екологiчної експертизи забороняється.

   Стаття 47. Урахування вимог охорони тваринного свiту при
        встановленнi екологiчних нормативiв

   Пiд час розробки та встановлення нормативiв екологiчної
безпеки (гранично допустимих концентрацiй забруднюючих речовин в
об'єктах навколишнього природного середовища, гранично допустимого
вмiсту забруднюючих речовин в кормах, гранично допустимих рiвнiв
акустичного, електромагнiтного, радiацiйного та iншого шкiдливого
впливу), а також гранично допустимих викидiв i скидiв у навколишнє
природне  середовище  забруднюючих  хiмiчних  речовин, рiвнiв
шкiдливого  впливу  фiзичних  i бiологiчних факторiв повиннi
враховуватися вимоги щодо охорони тваринного свiту та середовища
перебування тварин.
   Затвердження нормативiв екологiчної безпеки та  лiмiтiв
добування диких тварин здiйснюється  Мiнiстерством  охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України.

   Стаття 48. Ввезення в Україну i вивезення за її межi
        об'єктiв тваринного свiту

   Ввезення в Україну i вивезення за її межi об'єктiв тваринного
свiту здiйснюється за правилами, що встановлюються Мiнiстерством
охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки
України.

   Стаття 49. Обмеження прав власникiв i користувачiв природних
        ресурсiв в iнтересах охорони, рацiонального
        використання та вiдтворення тваринного свiту

   З метою охорони, рацiонального використання та вiдтворення
тваринного свiту права власникiв i користувачiв землi, лiсiв та
iнших природних ресурсiв можуть бути обмеженi i на них можуть
покладатися вiдповiднi обов'язки згiдно з чинним законодавством
України.


             Р о з д i л IV

       МОНiТОРИНГ, ДЕРЖАВНИЙ ОБЛiК i КАДАСТР
             ТВАРИННОГО СВiТУ

   Стаття 50. Монiторинг тваринного свiту

   Монiторинг тваринного свiту є складовою частиною монiторингу
навколишнього природного середовища i здiйснюється вiдповiдно до
Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"
( 1264-12 ).

   Стаття 51. Державний облiк тварин та облiк їх добування.
        Державний кадастр тваринного свiту

   Для забезпечення охорони й  органiзацiї  рацiонального
використання тваринного свiту проводиться державний облiк тварин
та облiк обсягiв їх добування, а також ведеться державний кадастр
тваринного свiту, який мiстить  систематизовану  сукупнiсть
вiдомостей про географiчне розповсюдження видiв (груп видiв)
тварин, їх чисельнiсть i стан, характеристики середовища їх
перебування i сучасного господарського використання та  iншi
необхiднi данi.
   Порядок ведення облiку тварин та обсягу їх  добування
встановлюється Мiнiстерством охорони навколишнього  природного
середовища та ядерної безпеки України.
   Порядок ведення державного кадастру  тваринного  свiту
визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

             Р о з д i л V

      КОНТРОЛЬ У ГАЛУЗi ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ i
          ВiДТВОРЕННЯ ТВАРИННОГО СВiТУ

   Стаття 52. Державний контроль у галузi охорони,
        використання i вiдтворення тваринного свiту

   Державний контроль у галузi охорони,  використання  i
вiдтворення тваринного свiту здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв
України,  Мiнiстерством  охорони  навколишнього  природного
середовища та ядерної безпеки України та його органами на мiсцях,
мiсцевими органами державної виконавчої влади, iншими державними
органами, а також органами мiсцевого самоврядування вiдповiдно до
законодавства України.
   Порядок здiйснення державного  контролю  за  охороною,
використанням i вiдтворенням тваринного свiту визначається цим
Законом та iншими актами законодавства України.

   Стаття 53. Громадський контроль у галузi охорони,
        використання i вiдтворення тваринного свiту

   Громадський контроль у галузi охорони, використання  i
вiдтворення  тваринного  свiту  здiйснюється  громадськими
iнспекторами охорони навколишнього природного середовища.
   Повноваження громадських iнспекторiв у галузi контролю за
охороною, використанням i  вiдтворенням  тваринного  свiту
визначаються вiдповiдно до  положення,  що  затверджується
Мiнiстерством охорони навколишнього природного середовища  та
ядерної безпеки України.

   Стаття 54. Компетенцiя спецiально уповноважених державних
        органiв щодо контролю за охороною, використанням
        i вiдтворенням тваринного свiту

   Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища та
ядерної безпеки України i його органи на мiсцях мають право:
   координувати роботу iнших спецiально уповноважених органiв
державної виконавчої влади в галузi охорони, використання i
вiдтворення тваринного свiту та здiйснювати контроль за дiяльнiстю
пiдприємств, установ, органiзацiй i громадян у галузi охорони,
використання i вiдтворення об'єктiв тваринного свiту;
   контролювати додержання встановленого порядку облiку тварин
та облiку їх використання;
   вимагати вiд фiзичних та юридичних осiб усунення порушень
законодавства у галузi охорони, використання  i  вiдтворення
об'єктiв тваринного свiту;
   припиняти  у встановленому порядку використання  об'єктiв
тваринного свiту, яке ведеться з порушенням законодавства;
   у встановленому порядку зупиняти тимчасово роботи, пiд час
проведення яких порушуються правила, норми та iншi вимоги щодо
охорони i використання тваринного свiту, середовища перебування,
умов розмноження i шляхiв мiграцiї тварин, до усунення порушень;
   припиняти незаконнi дiї  або  анулювати  дозволи  та
встановлювати обмеження на добування, всi види використання,
утримання, реалiзацiю, вивезення з України i ввезення на її
територiю диких тварин;
   здiйснювати контроль за торгiвлею мисливськими трофеями i
виготовленням виробiв з них;
   подавати позови про вiдшкодування збиткiв i втрат, заподiяних
пiдприємствами, установами, органiзацiями та громадянами внаслiдок
порушення законодавства про охорону, використання i вiдтворення
об'єктiв тваринного свiту.
   Органи  Мiнiстерства  охорони  навколишнього  природного
середовища та ядерної безпеки України мають й  iншi  права
вiдповiдно до законодавства України.

   Стаття 55. Права посадових осiб органiв державного 
        контролю  та  управлiння,  а  також 
        пiдприємств, установ i органiзацiй, що 
        здiйснюють  охорону,  використання i
        вiдтворення тваринного свiту

   Посадовi особи спецiально уповноважених державних органiв
контролю та управлiння в  галузi  охорони,  використання  i
вiдтворення тваринного свiту вiдповiдно до законодавства мають
право:
   давати обов'язковi до виконання вказiвки (приписи)  про
усунення порушень у галузi охорони, використання i вiдтворення
тваринного свiту;
   перевiряти документи на  право  використання  об'єктiв
тваринного свiту, зупиняти транспортнi (плавучi) засоби  та
проводити огляд речей, транспортних засобiв i суден, знарядь
полювання i рибальства, добутої продукцiї та iнших предметiв;
   доставляти осiб, що порушують законодавство  у  галузi
охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту, в органи
внутрiшнiх справ, мiсцевi органи влади;
   вилучати у осiб, що порушують законодавство в галузi охорони
i використання тваринного свiту, знаряддя добування тварин (в тому
числi рибних запасiв), плавучi i транспортнi засоби, обладнання та
предмети, що були знаряддям правопорушення, незаконно добуту
продукцiю, а також вiдповiднi документи;
   проводити фотографування, звукозапис, кiно- i вiдеозйомку як
допомiжний засiб для попередження  i  розкриття  порушень
законодавства в галузi охорони, використання i  вiдтворення
тваринного свiту;
   викликати громадян та посадових осiб для дачi усних або
письмових пояснень у зв'язку з порушенням ними законодавства в
галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту;
   складати протоколи та розглядати справи про адмiнiстративнi
правопорушення в галузi охорони, використання i  вiдтворення
об'єктiв тваринного свiту.
   Посадовi особи пiдприємств, установ та органiзацiй, що
здiйснюють охорону, використання i вiдтворення тваринного свiту,
вiдповiдно до законодавства мають право:
   перевiряти документи на  право  використання  об'єктiв
тваринного свiту, зупиняти транспортнi, у тому числi плавучi,
засоби та проводити огляд речей, транспортних, в тому числi
плавучих, засобiв, знарядь полювання i рибальства та добутої
продукцiї;
   доставляти осiб, що порушують законодавство у галузi охорони,
використання i вiдтворення тваринного свiту, в мiлiцiю та органи
мiсцевого самоврядування;
   складати протоколи про правопорушення в галузi охорони,
використання i вiдтворення тваринного свiту.
( Статтю 55 доповнено частиною другою згiдно iз Законом N 81/96-ВР
вiд 06.03.96 )
   Для здiйснення державного контролю за охороною, використанням
i  вiдтворенням  тваринного  свiту  у  Мiнiстерствi  охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та
його органах на мiсцях можуть створюватися спецiальнi пiдроздiли.
   Пiд час виконання службових обов'язкiв державнi iнспектори
спецiальних  пiдроздiлiв  мають  право  на  носiння  форми
встановленого зразка, а  також  табельної  зброї  та  iнших
спецiальних засобiв вiдповiдно до законодавства України.
   Державнi  iнспектори  спецiальних  пiдроздiлiв пiдлягають
обов'язковому  спецiальному  страхуванню. Держава гарантує їм
соцiальний захист.
   Порядок та умови  страхування  державних  iнспекторiв
спецiальних пiдроздiлiв та їх соцiального захисту встановлюються
Кабiнетом Мiнiстрiв України.
( Стаття 55 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 81/96-ВР вiд
06.03.96 )

   Стаття 56. Правовий захист працiвникiв, якi здiйснюють
        охорону i контроль у галузi охорони, використання
        i вiдтворення тваринного свiту

   Працiвникам пiдприємств, установ та  органiзацiй,  якi
здiйснюють охорону i контроль у галузi охорони, використання i
вiдтворення тваринного свiту, гарантується правовий захист їх
честi, гiдностi, здоров'я та життя вiдповiдно до законодавства
України.

   Стаття 57. Стимулювання в галузi охорони, використання i
        вiдтворення тваринного свiту

   Порядок стимулювання працiвникiв спецiально уповноважених
державних органiв та  громадських  iнспекторiв  у  галузi
охорони,  використання  i  вiдтворення  тваринного  свiту
встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

             Р о з д i л VI

      ВiДПОВiДАЛЬНiСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
       ПРО ОХОРОНУ, ВИКОРИСТАННЯ i ВiДТВОРЕННЯ
             ТВАРИННОГО СВiТУ

   Стаття 58. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства
        України в галузi охорони, використання i
        вiдтворення тваринного свiту

   Порушення законодавства  України  в  галузi  охорони,
використання i вiдтворення тваринного свiту тягне за  собою
дисциплiнарну, адмiнiстративну, цивiльно-правову i кримiнальну
вiдповiдальнiсть.
   Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства в галузi охорони,
використання i вiдтворення тваринного свiту несуть особи, виннi в:
   порушеннi порядку надання об'єктiв тваринного  свiту  в
користування;
   незаконному вилученнi об'єктiв тваринного свiту з природного
середовища;
   самовiльному спецiальному використаннi об'єктiв тваринного
свiту;
   перевищеннi лiмiтiв i порушеннi iнших вимог використання
об'єктiв тваринного свiту;
   невиконаннi вимог  державної  екологiчної  експертизи;
   порушеннi вимог щодо охорони середовища перебування, умов
розмноження i шляхiв мiграцiї тварин, самовiльному випалюваннi
сухої рослинностi або її залишкiв;
   порушеннi правил зберiгання, транспортування, застосування
засобiв захисту рослин, стимуляторiв їх росту, мiнеральних добрив
та iнших речовин (препаратiв);
   порушеннi правил  створення,  поповнення,  зберiгання,
використання та державного облiку зоологiчних колекцiй, торгiвлi
ними, а також встановленого порядку пересилання, ввезення в
Україну i вивезення за її межi;
   самовiльному або з  порушенням  встановленого  порядку
переселеннi, аклiматизацiї та схрещуваннi тварин,  а  також
виведеннi i використаннi генетично змiнених органiзмiв;
   жорстокому поводженнi з тваринами;
   приховуваннi та перекрученнi iнформацiї  про  стан  i
чисельнiсть об'єктiв тваринного свiту та їх використання;
   невжиттi заходiв щодо запобiгання загибелi тварин, погiршенню
середовища їх перебування та лiквiдацiї негативного впливу на
тваринний свiт;
   порушеннi порядку придбання, реалiзацiї, пересилання  i
вивезення за межi України, ввезення на її територiю диких тварин
та iнших об'єктiв тваринного свiту;
   невиконаннi вимог щодо охорони видiв тварин, занесених до
Червоної книги України або до перелiкiв видiв тварин,  що
пiдлягають особливiй охоронi;
   виготовленнi, зберiганнi,  реалiзацiї  та  застосуваннi
заборонених знарядь добування тварин;
   невиконаннi розпоряджень органiв, що здiйснюють охорону i
державний контроль у галузi охорони, використання i вiдтворення
тваринного свiту.
   Законодавством України може бути встановлено вiдповiдальнiсть
i за iншi порушення законодавства в галузi охорони, використання i
вiдтворення тваринного свiту.
   Пiдприємства, установи, органiзацiї та громадяни зобов'язанi
вiдшкодувати шкоду,  заподiяну  ними  внаслiдок  порушення
законодавства в галузi охорони, використання i  вiдтворення
тваринного свiту, в  порядку  та  розмiрах,  встановлених
законодавством України.
   Незаконно добутi (зiбранi) об'єкти  тваринного  свiту,
виготовлена з них продукцiя,  знаряддя правопорушення пiдлягають
конфiскацiї у встановленому законодавством України порядку.
   Дикi тварини й iншi об'єкти тваринного свiту, що ввезенi в
Україну або вивозяться за межi її територiї з порушенням дiючих
правил i мiжнародних угод, пiдлягають безоплатному вилученню i
реалiзуються  згiдно з правилами, встановленими Мiнiстерством
охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки
України.
   У разi вилучення незаконно добутих живих тварин повиннi бути
вжитi заходи до їх збереження, i при можливостi  - повернення у
природне середовище.

             Р о з д i л VII

       МiЖНАРОДНi ВiДНОСИНИ УКРАЇНИ В ГАЛУЗi
           ОХОРОНИ ТВАРИННОГО СВiТУ

   Стаття 59. Мiжнароднi договори

   Якщо мiжнародним договором, укладеним i належним  чином
ратифiкованим Україною, встановленi iншi правила, нiж тi, що
мiстяться в цьому Законi, то застосовуються правила мiжнародного
договору.
   Україна бере участь у мiжнародному спiвробiтництвi з питань
охорони та рацiонального використання тваринного свiту.


 Президент України                    Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 3 березня 1993 року
   N 3041-XII


(с) Дом Рыбака 2001г.