Инструкция о порядке платежей за рыбную ловлю


 
     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

            І Н С Т Р У К Ц І Я

 N 19 від 15.02.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   28 квітня 1999 р.
 vd990215 vn19            за N 270/3563


                      Затверджено
                   Наказ Державного комітету
                   рибного господарства України
                   15.02.99 N 19 ( z0269-99 )

              Інструкція
  про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне
    використання водних живих ресурсів при здійсненні
       любительського і спортивного рибальства

   1. Загальні положення

   1.1. Інструкція про порядок обчислення та внесення платежів
за спеціальне використання водних живих ресурсів при здійсненні
любительського і спортивного рибальства (далі  -  Інструкція)
розроблена на підставі законів України "Про охорону навколишнього
природного середовища" (1264-12 ),  "Про  тваринний  світ"
(3041-12), постанов Кабінету Міністрів України від 28.09.96
N 1192 (1192-96-п) "Про затвердження Тимчасового порядку ведення
рибного господарства і здійснення рибальства", від 06.04.98 N 449
(449-98-п) "Про затвердження Порядку справляння плати  за
спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів і
нормативів плати за їх спеціальне використання", від 18.07.98
N 1126  (1126-98-п) "Про затвердження Порядку здійснення
любительського і спортивного рибальства".
   1.2. Терміни, що використовуються в цій Інструкції, мають
таке значення:
   водні живі ресурси - сукупність водних організмів, життя яких
неможливе без перебування у воді.
   До водних живих ресурсів належать:
   - прісноводні, морські, анадромні риби на всіх  стадіях
розвитку;
   - круглороті;
   - морські ссавці;
   - водні безхребетні, у тому числі молюски,  головоногі,
черевоногі, двостулкові;
   - ракоподібні,    черв'яки,    голкошкірі,    губки,
кишковопорожнинні, наземні безхребетні у водній стадії розвитку,
інші водні тварини;
   - водорості, вищі водні рослини;
   водойми - сформовані природою або створені штучно об'єкти
ландшафту чи геологічні структури, де зосереджуються води (річка,
озеро, море, водосховище, канал, водоносний горизонт);
   рибогосподарські водойми   -   водні   об'єкти,   які
використовуються чи можуть використовуватися для вирощування та
лову (добування) водних живих ресурсів або мають значення для
відтворення їх запасів;
   рибогосподарські водойми  загального користування - водні
об'єкти, на яких здійснюється любительське і спортивне рибальство
за умови загального використання водних живих ресурсів без надання
спеціального дозволу на використання цих  ресурсів  та  без
закріплення водних об'єктів за окремими особами;
   любительське рибальство - лов (добування)  водних  живих
ресурсів для особистих потреб знаряддями лову, передбаченими
правилами любительського і спортивного рибальства;
   спортивне рибальство  -  вид любительського рибальства з
установленням певних вимог за умовами проведення  спортивних
змагань або кваліфікаційних нормативів;
   дозвіл на право здійснення любительського і  спортивного
рибальства - документ, що видається органами рибоохорони на право
здійснення любительського і спортивного рибальства на спеціально
визначених для цієї мети водоймах (їх ділянках).

   2. Порядок визначення водойм (їх ділянок) і видачі дозволів
на право здійснення любительського і спортивного рибальства за
умов спеціального використання водних живих ресурсів

   2.1. Рибогосподарські  водойми  (їх  ділянки),  на  яких
любительське і спортивне  рибальство  (далі  -  любительське
рибальство)  здійснюється  за  плату,  за умови спеціального
використання  водних  живих  ресурсів  визначаються  органами
рибоохорони Держкомрибгоспу України на підставі біологічних та
наукових обрунтувань.
   Нормативи плати за вилов риби, добування інших водних живих
ресурсів, що здійснюється за умов їх спеціального використання,
встановлюються  відповідно до Нормативів плати за спеціальне
використання рибних та інших водних живих ресурсів, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. N 449
(449-98-п).
   2.2. Документом  на  право  проведення  любительського
рибальства, що здійснюється за умов спеціального використання
водних живих ресурсів на визначених для цієї мети водоймах або
їхніх ділянках (далі-водойми), є дозвіл (додаток 1), що видається
органами рибоохорони Держкомрибгоспу (далі - органи рибоохорони).
   2.3. Бланки дозволів виготовляються друкарським способом,
мають відповідну нумерацію і є бланками суворої звітності.
   2.4. Дозволи дійсні за наявності документа, що засвідчує
особу. Передача дозволу іншій особі забороняється.
   2.5. За видачу дозволів справляється плата, розмір якої
визначається Держкомрибгоспом за погодженням з Мінфіном України.
   2.6. Термін дії дозволу встановлюється органом рибоохорони,
який його видає.

   3. Порядок обчислення та внесення платежів за лов риби,
добування інших водних живих ресурсів і за видачу дозволів на
право здійснення любительського рибальства

   3.1. Обчислення плати за спеціальне використання водних живих
ресурсів при здійсненні любительського рибальства ( далі - плата
за лов) проводиться за формулою:
             П = Н х К х Т
де:  П - розмір плати за лов у гривнях;
    Н - норматив плати за спеціальне використання водних живих
ресурсів в гривнях за 1 кг (затверджені постановою КМУ від
06.04.98 N 449 (449-98-п);
    К - добова норма вилову, яку встановлено дозволом;
    Т - термін дії дозволу (діб).
   3.2. Внесення плати за спеціальне використання водних живих
ресурсів громадянами здійснюється одночасно з оплатою дозволу в
банківські установи або в касу бухгалтерії уповноваженого органу
рибоохорони, який видає дозвіл, на вказаний цим органом рахунок.
   3.3. Органи рибоохорони, які уповноважені видавати дозволи
(далі - уповноважені органи), ведуть журнал обліку встановленого
зразка (додаток 2), аркуші якого повинні бути пронумеровані,
прошнуровані і скріплені печаткою уповноваженого органу, який
здійснює фінансову звітність за видачу дозволів.
   3.4. Добова  норма вилову риби за видами встановлюється
уповноваженими органами за місцем видачі дозволу, з урахуванням
видового  співвідношення  тих  видів  риб,  які  є об'єктом
любительського  рибальства,  та  тих,  які  найбільш  часто
зустрічаються в даному регіоні в термін, що вказаний в дозволі.
   3.5. Добова норма вилову риби за  вагою  встановлюється
уповноваженим органом за місцем видачі дозволу відповідно до
Правил любительського і спортивного рибальства.
   3.6. Плата  за  видачу  дозволів  на  право  здійснення
любительського і спортивного рибальства за умов спеціального
використання водних живих ресурсів (далі- плата за дозволи)
вноситься рибалками на позабюджетні рахунки органів рибоохорони,
які видають ці дозволи.
   3.7. Облік та використання коштів, отриманих за  видачу
дозволів,  здійснюється  органами  рибоохорони за кошторисом,
складеним відповідно до Положення про порядок складання єдиного
кошторису доходів і видатків бюджетної установи та організації,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.98
N 164 (164-98-п). Ці кошти використовуються на покриття витрат,
пов'язаних   з   виготовленням   та   видачею  дозволів,
матеріально-технічне забезпечення.
   3.8. Кошти, отримані за спеціальне використання водних живих
ресурсів (далі - плата за лов), уповноважені органи щоквартально,
до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, в повному
обсязі перераховують до Державного бюджету України відповідно до
бюджетної класифікації за КФК 13 070 200.
   10% коштів,  отриманих  за  видачу  дозволів, структурні
підрозділи органів рибоохорони щоквартально, до 20 числа місяця,
наступного за звітним кварталом, перераховують на спеціальний
рахунок Головного управління охорони, відтворення водних живих
ресурсів і регулювання рибальства Держкомрибгоспу України (далі -
Головрибвод).
   3.9. Підрахунки коштів, отриманих за видачу дозволів і за
лов, проводяться за даними журналу обліку видачі дозволів на право
здійснення любительського і спортивного рибальства (додаток 2).
   3.10. У випадках, коли видачу дозволів здійснюють структурні
підрозділи  уповноважених  органів,  в  яких  не  ведеться
бухгалтерський облік, усі бухгалтерсько-фінансові операції  з
коштами, отриманими за лов і за видачу дозволів, здійснюють їх
вищестоящі структурні підрозділи за своїми платіжними реквізитами.
Бухгалтерський облік операцій щодо надходження та використання
коштів ведеться відповідно до чинного законодавства.
   3.11. До 20 числа місяця, наступного за звітним періодом,
структурні підрозділи органів рибоохорони подають до Соловрибводу
квартальний  і річний звіт про отримані кошти та виконання
кошторису витрат.

   4. Контроль і відповідальність

   4.1. Контроль за  правильністю  розрахунків,  обліку  та
використання коштів, отриманих за лов та видачу дозволів органами
рибоохорони, здійснюється Управлінням фінансів, бухгалтерського
обліку, звітності та контролю Держкомрибгоспу і Головрибводом.
   4.2. Відповідальність за правильність розрахунків, обліку та
використання коштів, отриманих за лов та видачу дозволів органами
рибоохорони, покладається на керівників структурних підрозділів
тих органів рибоохорони, в яких ведеться облік цих коштів.

 В.о.начальника Головрибводу            О.М.Степаненко

                      Додаток 1
               до Інструкції про порядок обчислення
               та внесення платежів за спеціальне
               використання водних живих ресурсів
               при  здійсненні  любительського і
               спортивного рибальства

                    ДЕРЖКОМРИБГОСП УКРАЇНИ
                       ГОЛОВРИБВОД

 Корінець дозволу 000001*         Дозвіл 000001*

Ким видано __________________ Ким видано ________________________________
      (управління,       (управління, інспекція рибоохорони)
_____________________________ Кому видано _______________________________
  інспекція рибоохорони)            (прізвище, ініціали)
Кому видано _________________ на  право   здійснення  любительського
     (прізвище, ініціали) рибальства на _____________________________
На строк з __________________        (назва водойми, ділянки)
до __________________________ знаряддями лову ___________________________
Сплачено за (прописом):    ___________________________________________
дозвіл _________________ грн.       (тип, кількість)
ресурс _________________ грн. на строк з____________ до__________________
     (вид, вага)     добова норма вилову (прописом) кг, за
               видами риб:
Всього: _____________________   вид        вага
________________________ грн. __________________   ___________________
               __________________   ___________________
Дозвіл видав ________________ __________________   ___________________
       (посада, підпис) __________________   ___________________
               __________________   ___________________
Дозвіл отримав ______________
         (підпис)   Дозвіл видав ______________________________
                         (прізвище, ініціали,
               ___________________________________________
                  номер посвідчення, підпис)

                Штамп управління,
                інспекції

               Дійсний за наявності особистого посвідчення
-------------------------------------------------------------------------

                      Додаток 2
               до Інструкції про порядок обчислення
               та внесення платежів за спеціальне
               використання водних живих ресурсів
               при  здійсненні  любительського і
               спортивного рибальства

             Журнал обліку
        видачі дозволів на право здійснення
      любительського і спортивного рибальства в
     _____________________________________________
      (назва органу рибоохорони, що видає дозволи)

------------------------------------------------------------------
| N |Прізвище, ім'я,| Номер | Сплачено   |Посада,  |Підпис |
|п/п| по батькові |дозволу,| (в гривнях  |прізвище  |особи, |
|  |  особи,   | строк | прописом)   |та підпис |яка от-|
|  | яка отримала | його  |---------------|особи, яка |римала |
|  |  дозвіл   | дії  | за  |за   |видала   |дозвіл |
|  |        |    |дозвіл|ресурс |дозвіл   |    |
|---+---------------+--------+------+--------+-----------+-------|
| 1 |   2    |  3  | 4  | 5   |  6    | 7  |
|---+---------------+--------+------+--------+-----------+-------|
|  |        |    |   |    |      |    |
|  |        |    |   |    |      |    |
|  |        |    |   |    |      |    |
|  |        |    |   |    |      |    |
|  |        |    |   |    |      |    |
------------------------------------------------------------------
 

(с) Дом Рыбака 1998-2000гг.
Ваши предложения и замечания ждем по адресу
e-mail:webmaster@fishing.kiev.ua