П О С Т А Н О В А
          вiд 18 липня 1998 р. N 1126
                Київ

        Про затвердження Порядку здiйснення
       любительського i спортивного рибальства


   З метою посилення охорони i вiдтворення водних живих ресурсiв
Кабiнет Мiнiстрiв України п о с т а н о в л я є:

   Затвердити Порядок здiйснення любительського i спортивного
рибальства, що додається.


        Перший
   вiце-прем'єр-мiнiстр України         А.ГОЛУБЧЕНКО

   Iнд.22


                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
                 вiд 18 липня 1998 р. N 1126

               ПОРЯДОК
    здiйснення любительського i спортивного рибальства

            Загальнi положення

   1. Згiдно з цим Порядком у рибогосподарських водоймах України
(за винятком водойм, якi знаходяться у межах територiй та об'єктiв
природно-заповiдного фонду, риборозплiдних господарств, водойм,
якi мають обмеження щодо їх спецiального використання (питнi,
технiчнi тощо), а також водойм або їх дiлянок, на яких лов
(добування)  водних  живих  ресурсiв заборонено) дозволяється
здiйснення любительського i спортивного рибальства всiм громадянам
України, iноземним громадянам, а також особам без громадянства.

   2. Термiни, що використовуються в цьому Порядку, мають таке
значення:
   воднi живi ресурси - сукупнiсть водних органiзмiв, життя яких
неможливе без перебування (знаходження) у водi.
   До водних живих ресурсiв належать:
   прiсноводнi, морськi, анадромнi  риби  на  всiх  стадiях
розвитку;
   круглоротi;
   морськi ссавцi;
   воднi безхребетнi,  у  тому  числi  молюски, головоногi,
черевоногi, двостулковi;
   ракоподiбнi, черв'яки, голкошкiрi, губки, кишковопорожниннi,
наземнi безхребетнi у воднiй стадiї розвитку, iншi воднi тварини;
   водоростi, вищi воднi рослини;
   водойми - сформованi природою або створенi штучно об'єкти
ландшафту чи геологiчнi структури, де зосереджуються води (рiчка,
озеро, море, водосховище, канал, водоносний горизонт);
   рибогосподарськi водойми   -   воднi   об'єкти,   якi
використовуються чи можуть використовуватися для вирощування та
лову (добування) водних живих ресурсiв або мають значення для
вiдтворення їх запасiв;
   рибогосподарськi водойми  загального користування - воднi
об'єкти, на яких здiйснюється любительське i спортивне рибальство
на умовах загального використання водних живих ресурсiв без
надання спецiального дозволу на їх використання та без закрiплення
цих водних об'єктiв за окремими особами;
   любительське рибальство - лов (добування)  водних  живих
ресурсiв для особистих потреб знаряддями лову, передбаченими
правилами любительського i спортивного рибальства;
   спортивне рибальство  -  вид любительського рибальства з
установленням певних вимог за умовами проведення  спортивних
змагань або квалiфiкацiйних нормативiв.

        Використання водних живих ресурсiв

   3. На рибогосподарських водоймах (їх дiлянках) загального
користування любительське i спортивне рибальство здiйснюється
безоплатно.
   У разi коли воднi живi ресурси зосереджуються у певних мiсцях
на  рибогосподарських  водоймах  протягом  тривалого  часу,
любительське i спортивне рибальство здiйснюється за плату та за
наявностi дозволу на спецiальне використання водних живих ресурсiв
iз застосуванням певних знарядь їх лову (добування) на окремих
дiлянках  рибогосподарських водойм у визначенi термiни та з
обов'язковим дотриманням правил рибальства i норм вилову.
   Плата за спецiальне використання водних живих ресурсiв, що
встановлюється Держкомрибгоспом за  погодженням  з  Мiнфiном,
справляється  вiдповiдно до Порядку, затвердженого постановою
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 вересня 1996  р.  N  1073
( 1073-96-п ).
   Обчислення та внесення платежiв за спецiальне використання
водних живих ресурсiв здiйснюється вiдповiдно до iнструкцiї,
затвердженої Держкомрибгоспом.

   4. Контроль за обчисленням i внесенням плати за спецiальне
використання водних живих ресурсiв здiйснюють державнi податковi
адмiнiстрацiї та органи рибоохорони Держкомрибгоспу.

    Визначення водойм (їх дiлянок) та умови використання
   водних живих ресурсiв для любительського i спортивного
              рибальства

   5. Рибогосподарськi  водойми  (їх  дiлянки)  та  умови
використання  водних  живих  ресурсiв  для  любительського i
спортивного  рибальства  визначаються  органами  рибоохорони
Держкомрибгоспу на пiдставi бiологiчних та наукових обгрунтувань.
   На окремих водоймах, де науково-дослiднi органiзацiї  не
проводять дослiдження, обгрунтованi пропозицiї щодо визначення
рибогосподарських водойм (їх дiлянок) для  любительського  i
спортивного рибальства вносяться Держкомрибгоспу iхтiологiчними
службами органiв рибоохорони.

   6. Рибогосподарськi водойми (їх дiлянки) можуть надаватися в
установленому законодавством порядку громадським органiзацiям для
здiйснення любительського i спортивного рибальства.

   7. На рибогосподарських водоймах (їх дiлянках), визначених
для  любительського  i  спортивного рибальства, забороняється
промислове  рибальство,  за  винятком  проведення  вiдлову
старшовiкових  груп  риб, мелiоративного i контрольного лову
(добування) водних живих ресурсiв,  вiдлову  риби  з  метою
запобiгання її загибелi, заготiвлi плiдникiв для риборозведення.
Лов (добування) зазначених водних живих ресурсiв здiйснюється у
порядку спецiального використання.

   8. Пiдводне  полювання  здiйснюється на рибогосподарських
водоймах (їх  дiлянках),  визначених  для  любительського  i
спортивного  рибальства  без  аквалангiв та iнших автономних
дихальних пристроїв.

   Загальнi засади любительського i спортивного рибальства

   9. Вимоги щодо здiйснення любительського  i  спортивного
рибальства та застосування знарядь i способiв лову (добування),
норми, забороненi мiсця i його термiни, встановлюються правилами
любительського i спортивного рибальства за басейно-територiальним
принципом (далi - правила  рибальства),  якi  затверджуються
Держкомрибгоспом за погодженням з Мiнекобезпеки.

   У правилах рибальства передбачаються:
   територiя, норми лову (добування) за вагою та  поштучно
(забороненi та дозволенi знаряддя i способи), забороненi мiсця,
термiни заборони лову  (добування)  водних  живих  ресурсiв,
мiнiмальний розмiр риб та iнших водних живих ресурсiв, умови
проведення спортивних змагань з рибальства i пiдводного полювання;
   умови використання маломiрних суден, особливо в нерестовий
перiод, на шляхах мiграцiї i в мiсцях зосередження водних живих
ресурсiв.

   10. Громадяни, якi займаються любительським i спортивним
рибальством, зобов'язанi:
   виконувати на  вiдповiдних рибогосподарських водоймах (їх
дiлянках) правила рибальства;
   не скидати у рибогосподарськi водойми, на їх береги i на лiд
цих водойм нафтопродукти, стiчнi води, якi мiстять забруднюючi
речовини понад встановленi нормативи, та iншi вiдходи промислових,
комунальних,  сiльськогосподарських,  транспортних  та  iнших
пiдприємств;
   пiд час здiйснення  рибальства  у  порядку  спецiального
використання мати при собi необхiднi документи i пред'являти їх
працiвникам органiв  рибоохорони  Держкомрибгоспу  або  iнших
спецiально уповноважених на те органiв;
   не допускати знищення  (пошкодження)  покажчикiв,  щитiв,
аншлагiв та iнших знакiв, установлених на водоймах або на їх
берегах.

   11. Пiд  час  здiйснення  любительського  i  спортивного
рибальства забороняється:
   1) добування протягом року будь-яких морських звiрiв;
   2) проведення  без  погодження  з  органами  рибоохорони
Держкомрибгоспу  та  дозволу  Мiнекобезпеки  аклiматизацiї,
переселення i розведення нових для фауни України або генетично
змiнених водних живих ресурсiв;
   3) органiзацiя змагань з рибальства в перiод нересту риби;
   4) застосування  без  дозволу   органiв   рибоохорони
Держкомрибгоспу нових знарядь i способiв лову (добування), не
передбачених правилами рибальства;
   5) знаходження на рибогосподарських водоймах або поблизу них
з вибуховими чи отруйними речовинами, а також iз знаряддями лову
(добування), застосування яких в даний час та в даному мiсцi
заборонено;
   6) продаж фiзичними та юридичними особами, якi не мають на це
дозволу, сiткових матерiалiв, знарядь лову (добування) i будь-яких
пристосувань до них, заборонених правилами рибальства;
   7) продаж водних живих ресурсiв та продуктiв їх переробки без
наявностi документа, який пiдтверджує законнiсть їх придбання, та
сертифiката якостi;
   8) миття у рибогосподарських водоймах або в їх прибережних
смугах транспортних засобiв, а також проведення робiт,  якi
негативно впливають на стан водойм;
   9) зупинка плавзасобiв в заборонених для рибальства мiсцях,
за винятком зупинок бiля населених пунктiв та випадкiв крайньої
необхiдностi (шторм, туман, аварiя тощо);
   10) пересування  автотранспортних  засобiв  по  кризi
рибогосподарських водойм у перiод  льодоставу  (за  винятком
спецiально обладнаних льодових трас);
   11) лов (добування) риби та iнших водних живих ресурсiв,
занесених до Червоної книги України;
   12) вивезення (винесення) риби, ракiв та iнших водних живих
ресурсiв у кiлькостi, що перевищує добову норму лову (добування),
або заборонених до лову (добування) правилами рибальства;
   13) вилучення iз води знарядь лову (добування), якi належать
iншим особам;
   14) лов (добування) водних живих ресурсiв:
   iз застосуванням вибухових i отруйних речовин, електроструму,
колючих знарядь лову, вогнепальної та пневматичної зброї (за
винятком гарпунних рушниць для пiдводного полювання), промислових
та iнших знарядь лову (добування), виготовлених iз сiткоснасних чи
iнших матерiалiв усiх видiв i найменувань, способу багрiння,
спорудження гаток, запруд та спускання води з рибогосподарських
водойм;
   у каналах теплоенергоцентралей, пiдводних або скидних каналах
електростанцiй;
   у пiдводних   i   магiстральних   каналах,   вiдводах
рибогосподарських та мелiоративних систем, в шлюзових каналах
тощо;
   у новостворених водосховищах (до особливого розпорядження);
   з незареєстрованих плавзасобiв або таких, що не мають на
корпусi чiткого реєстрацiйного номера (за винятком  веслових
човнiв);
   з човнiв або iнших плавзасобiв на промислових дiлянках,
закрiплених за користувачами водних живих ресурсiв;
   на промислових дiлянках (тонi, плави, мiсця встановлення
промислових знарядь лову тощо);
   у водоймах риборозплiдних господарств;
   у верхнiх б'єфах гребель на вiдстанi ближче нiж за 500
метрiв;
   поблизу мостiв,  якi  охороняються в межах режимних зон
охорони;
   у радiусi 500 метрiв навколо риборозплiдних господарств.

      Контроль за дотриманням правил рибальства

   12. Контроль за дотриманням правил рибальства здiйснюють
органи рибоохорони Держкомрибгоспу та iншi спецiально уповноваженi
на те органи, а також громадськi iнспектори рибоохорони.

   13. До системи органiв рибоохорони входять:
   Головне управлiння охорони, вiдтворення водних живих ресурсiв
i регулювання рибальства (Головрибвод);
   басейновi управлiння охорони,  вiдтворення  водних  живих
ресурсiв  i  регулювання  рибальства  (басейновi  управлiння
рибоохорони);
   iнспекцiї охорони,  вiдтворення  водних живих ресурсiв i
регулювання рибальства (iнспекцiї рибоохорони);
   структурнi пiдроздiли вiдтворення водних живих ресурсiв, їх
аклiматизацiї.

   14. Головрибвод та його органи на мiсцях:
   в установленому законодавством порядку визначають термiни
заборони на лов (добування) водних живих ресурсiв на пiдставi
обгрунтувань, що подаються науково-дослiдними органiзацiями. З
метою створення сприятливих умов для нересту риби та iнших водних
живих ресурсiв зазначенi термiни можуть бути перенесенi цими
органами на ранiше (пiзнiше) не бiльш як на 10 днiв (залежно вiд
гiдрометеорологiчних умов) без змiни загальної тривалостi перiоду
заборони;
   визначають межу нерестових дiлянок та зимувальних ям, а за
даними гiдрометслужби - дату льодоставу i дату скресання криги;
   визначають мiсця, на яких заборонено лов (добування) водних
живих ресурсiв;
   дозволяють у заборонений перiод здiйснювати любительський i
спортивний лов (добування) водних живих ресурсiв у вiдповiднiй
кiлькостi та вiдповiдними знаряддями лову (добування), за винятком
мiсць нересту риби, зимiвлi або масового зосередження водних живих
ресурсiв;
   на пiдставi обгрунтувань, що надаються науково-дослiдними
органiзацiями, визначають рибогосподарськi водойми (їх дiлянки),
де впроваджується любительське i спортивне рибальство на умовах
загального або спецiального використання водних живих ресурсiв.

   15. Органи  рибоохорони  Держкомрибгоспу,  що  здiйснюють
державний контроль та управлiння в галузi використання, охорони i
вiдтворення водних живих ресурсiв вiдповiдно до законодавства,
мають право:
   перевiряти документи  на право використання водних живих
ресурсiв, зупиняти судна, iншi плавучi та наземнi транспортнi
засоби i у разi потреби проводити їх огляд, а також огляд речей,
знарядь лову (добування) i добутих водних живих ресурсiв;
   складати протоколи i розглядати справи про адмiнiстративнi
правопорушення з питань охорони, використання i вiдтворення водних
живих ресурсiв у встановленому порядку;
   вилучати у осiб, якi порушили законодавство з питань охорони,
використання i вiдтворення водних живих ресурсiв, знаряддя лову
(добування), плавучi та наземнi транспортнi засоби, обладнання i
предмети, що були знаряддям правопорушення, незаконно виловленi
(добутi) воднi живi ресурси, а також вiдповiднi документи;
   доставляти осiб, якi порушили законодавство з питань охорони,
використання i вiдтворення водних живих ресурсiв, до органiв
мiсцевого самоврядування та органiв внутрiшнiх справ;
   викликати громадян для надання усних або письмових пояснень у
зв'язку  з  порушенням ними законодавства з питань охорони,
використання i вiдтворення водних живих ресурсiв;
   визначати за затвердженими в установленому законодавством
порядку методиками i таксами обсяги збиткiв, заподiяних рибному
господарству  внаслiдок  порушення правил рибальства, розмiри
стягнень за незаконне добування (збирання) або знищення цiнних
видiв риби та iнших водних живих ресурсiв i подавати позови про їх
вiдшкодування;
   використовувати фотографування,   звукозапис,  кiно-  i
вiдеознiмання як допомiжнi засоби для запобiгання i розкриття
порушень  законодавства  з  питань  охорони,  використання i
вiдтворення водних живих ресурсiв.

    Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства у галузi
  охорони, використання i вiдтворення водних живих ресурсiв

   16. Особи, виннi в порушеннi цього Порядку та вiдповiдних
нормативно-правових актiв у галузi охорони,  використання  i
вiдтворення водних живих ресурсiв, несуть вiдповiдальнiсть в
установленому законодавством порядку.

   17. Застосування заходiв адмiнiстративної або кримiнальної
вiдповiдальностi не звiльняє винних осiб вiд вiдшкодування у
повному обсязi збиткiв, заподiяних рибному господарству внаслiдок
порушення правил рибальства.

   18. Незаконно  виловленi  (добутi)  воднi  живi  ресурси
пiдлягають вилученню в установленому законодавством порядку.


(с) Дом Рыбака 2001г.